Home / Tag: Harun ar-Rasyidin

Tag Archives: Harun ar-Rasyidin

Khalifah ar-Rasyidin

Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhyiallahu ‘anhu (wafat 13 H) Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Taim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu`ai bin Ghalib bin Fihr al-Qurasy at-Taimi – radhiyallahu`anhu. Bertemu ...

Read More »