Gunung Menangis Karena Takut Tergolong Batu Neraka

Pada suatu hari Uqa’il bin Abi Thalib telah pergi bersama-sama dengan Nabi Muhammad s.a.w.. Pada waktu itu Uqa’il telah melihat berita ajaib yang menjadikan tetapi hatinya tetap bertambah kuat di dalam Islam dengan sebab tiga perkara tersebut. Peristiwa pertama adalah, bahawa Nabi Muhammad s.a.w. akan mendatangi hajat yakni mebuang air besar dan di hadapannya terdapat beberapa batang pohon. Maka Baginda s.a.w. berkata kepada Uqa’il, “Hai Uqa’il teruslah engkau berjalan sampai ke pohon itu, dan katalah kepadanya, bahawa sesungguhnya Rasulullah berkata; “Agar kamu semua datang kepadanya untuk menjadi aling-aling atau penutup baginya, kerana sesungguhnya Baginda akan mengambil air wuduk dan buang air besar.”

Uqa’il pun keluar dan pergi mendapatkan pohon-pohon itu dan sebelum dia menyelesaikan tugas itu ternyata pohon-pohon sudah tumbang dari akarnya serta sudah mengelilingi di sekitar Baginda s.a.w. selesai dari hajatnya. Maka Uqa’il kembali ke tempat pohon-pohon itu.

Peristiwa kedua adalah, bahawa Uqa’il berasa haus dan setelah mencari air ke mana pun jua namun tidak ditemui. Maka Baginda s.a.w. berkata kepada Uqa’il bin Abi Thalib, “Hai Uqa’il, dakilah gunung itu, dan sampaikanlah salamku kepadanya serta katakan, “Jika padamu ada air, berilah aku minum!”

Uqa’il lalu pergilah mendaki gunung itu dan berkata kepadanya sebagaimana yang telah disabdakan Baginda s.a.w. itu. Maka sebelum ia selesai berkata, gunung itu berkata dengan fasihnya, “Katakanlah kepada Rasulullah, bahawa aku sejak Allah s.w.t.  menurunkan ayat yang bermaksud : (“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu beserta keluargamu dari (seksa) api neraka yang umpannya dari manusia dan batu).” “Aku menangis dari sebab takut kalau aku menjadi batu itu maka tidak ada lagi air padaku.”

Peristiwa yang ketiga ialah, bahawa ketika Uqa’il sedang berjalan dengan Nabi Muhammad s.a.w., tiba-tiba ada seekor unta yang meloncat dan lari ke hadapan Rasulullah s.a.w., maka unta itu lalu berkata, “Ya Rasulullah, aku minta perlindungan darimu.” Unta masih belum selesai mengadukan halnya, tiba-tiba datanglah dari belakang seorang Arab kampung dengan membawa pedang terhunus. Melihat orang Arab kampung dengan membawa pedang terhunus, Nabi Muhammad s.a.w. berkata, “Hendak apakah kamu terhadap unta itu ?”

Jawab orang kampungan itu, “Wahai Rasulullah, aku telah membelinya dengan harta yang mahal, tetapi dia tidak mahu taat atau tidak mau jinak, maka akan kupotong saja dan akan kumanfaatkan dagingnya (kuberikan kepada orang-orang yang memerlukan).” Nabi Muhammad s.a.w. bertanya, “Mengapa engkau menderhakai dia?” Jawab unta itu, “Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak menderhakainya dari satu pekerjaan, akan tetapi aku menderhakainya dari sebab perbuatannya yang buruk. Kerana kabilah yang dia termasuk di dalam golongannya, sama tidur meninggalkan solat Isya’. Kalau sekiranya dia mahu berjanji kepada engkau akan mengerjakan solat Isay’ itu, maka aku berjanji tidak akan menderhakainya lagi. Sebab aku takut kalau Allah s.w.t.  menurunkan seksa-Nya kepada mereka sedang aku berada di antara mereka.”

Akhirnya Nabi Muhammad s.a.w. mengambil perjanjian orang Arab kampung itu, bahawa dia tidak akan meninggalkan solat Isya’. Dan Baginda Nabi Muhammad s.a.w. menyerahan unta itu kepadanya. Dan dia pun kembali kepada keluarganya.

sumber :kisah teladan

ZULKARNAIN :Raja Timur Dan Barat

ZULKARNAIN terkenal sebagai pemimpin dunia dan akhirat. ia raja dn juga nabi . ia berhasil menaklukkan negri-negri di dua belahan dunia ,timur dan barat . Di bawah kepemimpinannya , penduduk beriman kepada Allah .
Zulkarnain menakukkan negri demi negri. Di mana ditemunya kaum yang menyem bah berhala , dimana di dengarnya ada raja yang dzalim, kesanalah beliau tuk menyerangnya. Disingkirkanya raja yang dzalim dan digantikannya dengan raja yang adil,dan taat pada peraturan Alllah serta mampu memakmurkan rakyatnya.
Zulkarnain ahli dalam mendirikan bangunan dan memanfaatkan biji besi. Masyarakat takluknya didibina dengan berbagai keahlian terutama bangunan dan peman faatan biji besi . Setelah beberapa tahun beliau bersama mereka , ditinggalkannya ttempat itu dan meninggalkan tempat itu dan di teruskan perjalanannya ke negri di daerah timur . Penduduknya belum pandai membuat rumah .Pakaiannyamasih sederhana ,asal menutup auran, pun mereka menyembah berhala . Zulkarnain memengajari mereka membuat tempat tinggal ,Dan di bimbingnya mengenal Alllah S.W.T.

Suatu hari datanglah utusan Zulkarnain yang mengabarkan bahwa ia di temui oleh suatu kaum yang tak di mengerti bahasanya mereka tinggal di pegunungan . pemimpin mereka memnta perlindungan kepada Zulkarnain . mereka mengeluh serangan suku barbar yang mereka sebut suku yakjudddan makjud ke negri mereka . negri mereka tidak pernah merasa aman karena terus terusan di rampok dan kehidupan rakyat di porak porandakkan . Lantas Zulkarnain menemui mereka .

”Tuaan , Tolongla kami , tuk menghadapi mereka ” kata peimpinya
“kami bersebdia memberikan apa saja … asal kami dengan musuh kami di bei tembok yang kuat ”
” aku tidak mengharapka apa- apa atas jerih payahku karena aku lakukan karena Allah semata .Maukah kalian membantu membuat tembok itu ?”
rakyat itu amat gembira dan penuh sem,angat membantu tentara Zulkarnain mereka menentukan tempat yang paling rawan dari serangan musuh .Dibuatnya rencana membuat tembok dari besi dan tembaga., agar kukuh dan kuat Beberapa minggu berlalu untuk menumpukkan kayu bakar , kemudian berbonggol bonggol besi di tumpuk di tatasnya hingga setinggi gunung . lalu di bakar hingga melelehdan mencair . kemudian di tambahkan cairan tembaga di atasnya . Ketika cairan bsi dan tembaga itu dingin dan mengeras , selesailan dinding pemisah yang tinggi . Musuh mereka tak lagi bisa menyerang . mereka dapat hidup tenang dan beribadah kepada Allah S.W.T .
Zulkarnain berkata “dinding ini adalah rahmat dari Alllah S.W.T .Dinding inimemisahkan kaum dari musuhnya sampai waktu yang di tentukkan oleh-nya . Kalau tiba janji Allah , maka akan dirubuhkan kembali dindinng ini . jika sudah demikian kembalilah kekacauan di negri ini .sungguh janji Alllah adalah benar “

Sekilas Tentang Pengarang Kitab Alfiah Ibnu Malik

قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالِك  أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ خَيْرَ مَالِكِ

Latar belakang Syeikh Ibnu Malik

Siapa yang tak kenal Ibnu Malik, Beliau adalah ulama besar yang familiar dengan sebuah kitab yang bernama Alfiyah. Kitab ini berisi tentang kaidah  bahasa arab  yang bermuara seputar ilmu nahwu dan sharaf yang  banyak di-aji dan di-kaji  di-dunia pesantren-pesantren dan pakultas-pakultas pada umumnya, bahkan kitab ini dijadikan landasan pengajaran literature bahasa arab di universitas Al-Azhar Kairo-Mesir.  Nama lengkap beliau adalah Syeikh Al-Alamah Muhammad Jamaluddin ibnu Abdillah ibnu Malik al-Thay, lahir di sebuah kota kecil yang bernama Jayyan. Dimana daerah tersebut masih di bawah kekuasaan pemerintah Andalusia (Spanyol). Konon ketika  itu, penduduk negeri tersebut  sangat mencinta pengetahuan, sehingga mereka sibuk berlomba-lomba untuk mencapainya, bahkan mereka bersaing dalam menciptakan sebuah karya-karya  ilmiah.

Sekilas Tentang Pendidikan Syeikh Ibnu Malik
Ketika beliau masih usia dini, Beliau sangat gemar sekali menuntut ilmu,  bahkan beliau pernah belajar kepada seorang ulama yang bernama Syaikh Al-Syalaubini (w.645 H) yang berada di daerahnya sendiri. Setelah meranjak dewasa, beliau berangkat ke Ke-makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dan setelah itu, beliau langsung  menuju perjalanan ke-Damaskus untuk menimba ilmu dan pengetahuan. Di sanalah  beliau  belajar ilmu dari beberapa ulama besar, di antara adalah Al-Sakhawi (w.643 H). Dari Damaskus kemudian beliau  berangkat lagi ke-kawasan  Aleppo, dan beliau menuntut ilmu kepada Syaikh Ibnu Ya’isy al-Halaby (w.643 H) seorang ulama besar yang berada di-kawasan tersebut.
Kekaguman Para Ulama Atas Kejeniusan Syeikh Ibnu Malik
Nama Ibnu Malik didaerah tersebut mulai tercium harum  dan dikagumi oleh para ulama, karena kejeniusan dan kecerdasan beliau yang sangat luar bisa didalam menyampaikan sebuah karya ilmiyah. Beliau  banyak menampilkan teori-teori nahwiyah sebagai analogy teori-teori mazhab Andalusia, yang jarang diketahui oleh orang-orang Syiria pada waktu itu. Teori nahwiyah semacam ini, banyak diikuti oleh murid-muridnya, seperti Imam Al-Nawawi, Ibn al-Athar, Al-Mizzi, Al-Dzahabi, Al-Shairafi, dan Qadli al-Qudlat Ibn Jama’ah. Untuk menguatkan teorinya ini, sarjana besar yang berkebangsaan  Eropa ini, tidak segan-segan mengambil saksi (syahid) dari teks-teks Al-Qur’an. Kalau tidak Beliau dapatkan, dan beliau juga menyajikan teks Al-Hadits. Kalau tidak ia dapatkan.
Beliau mengambil saksi dari sya’ir-sya’ir sastrawan Arab kenamaan. Semua itu adalah pemikiran yang diproses melalui paradigma yang dituangkan dalam kitab-kitab karangannya, baik berbentuk nazhom (syair puitis) atau berbentuk natsar (prosa). Sesungguhnya, karangan beliau ini masih  lebih baik dan lebih indah dari para tokoh pendahulu-nya.
Karya-Karya Syeikh Ibnu Malik

Diantara karya-karya agung beliau adalah Nazhom al-Kafiyah al-Syafiyah yang terdiri dari 2757 bait. Kitab ini menyajikan semua informasi tentang Ilmu Nahwu dan Sharaf yang diikuti dengan komentar (syarah). Kemudian kitab ini diringkas menjadi seribu bait, yang kini terkenal dengan nama Alfiyah Ibn Malik. Kitab ini bisa disebut Al-Khulashah (ringkasan) karena isinya mengutip inti uraian dari Al-Kafiyah, dan bisa juga disebut Alfiyah (ribuan) karena bait syairnya terdiri dari seribu baris. Kitab ini terdiri dari delapan puluh (80) bab, dan setiap bab diisi oleh puluhan bait dengan narasi yang indah. Al-Sayuthi dalam kitabnya, Bughyat al-Wu’at. Adalah   di antara salah satu ulama yang gemar menghimpun semua tulisan Ibnu malik.

Kitab Alfiyah Ibnu Malik – Karya Agung Yang Banyak Digemari
Sebelum kerajaan besar di Andalusia runtuh, pelajaran Ilmu nahwu pada awalnya cendrung tidak banyak diminati oleh masyarakat. Akan tetapi setelah lama-kelamaan, pelajaran ini mulai banyak di gemari oleh masarakat sekitarnya.bahkan menjamur kepelosok-pelosok desa terpencil. maka mulailah bermunculan karya-karya ilmiah dari goresan tinta para ulama dan para cedikiawan jenius, yang menambah semarak kecintaan masayarakat terhadap ilmu nahwu dan sharaf.
Dalam kitab Kasyf al-Zhunun, para ulama penulis Syarah Alfiyah berjumlah tidak kurang dari empat puluh orang. Sebagian mereka ada yang menulis dengan uraian yang panjang, dan ada pula yang menulis hanya dengan sebuah karya singkat (mukhtashar). Di sela-sela itu muncullah beberapa karya baru dari beberapa ulama yang memberikan catatan sisi (hasyiyah) pada setiap kitab-kitab syarah.

Cinta Buta di Penjara Suci

Remang-remang senja pagi mulai terlihat di ufuk timur.angin  dinging menghapas hingga ke pori-pori kulit. burung-burung mulai manari di angkasa . sesekali ia hinggap di dahan pohon sekilas memamerkan suaranya yang medu, berkicau tentang alam , lalu terbang menari di angkasa berbaur bersama kawanananya lagi. terlihat burung kecil menari-nari rendah, lalu bertenger di gerbang besi berjeruji besar . di atasnya tertera sebuah tulisan melelengkung ‘SELAMAT DATANG DI PESANTREN SALAF AT-TAQWIN’ matanya liar menatap pata santri wati yang sedang berlalu lalang. udara kembali menghempas dingin membuat burung kecil tadi terhuyung tebang ke sarang , tapi tak membuat para santri wati tadi goyah tuk berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masinng.
Dari pukul 03:00 pagi mereka sudah terbangun dari buaina mimpi indahnya . dengan terpaksa mengantri mandi, menahan rasa kantuk juga udara yang dingin. jika sudah pukul 04;30 pagi mereka hanya bisa kebagian air whudhu saja karna para pengurus telah berdiri sigap menatap sinis dan tajam berteriak menghitung mundur waktu. dengan sembilah rotan yang panjangnya kira-kira satu meter ‘
” sepuluh … sembilan … delapa…!! waktu tinggal tujuh  hitungan lagi!!! bagi santri wati yang terlambat kan terkena TA’ZIRAN !!! ” teriaknya lantang di barengi dengan memukul-mukul rotan di tembok .
bagi yang telat jangan berhrap lolos dari ta’ziran yang cukup berat bagi santi wati yang telat jama’ah dan pulang dari kolam .
bagi yang telat jama’ah mendapat ta’ziran scort jam sebanyak 10 kali sambil mengucap takbir dan di sambung berjalan jongkok beristighfar seratus kali , jangan heran jika kaki pegal pegal , dan jika yang telat dari kolam , lari-lari di lapangan sebanyak lima belas kali , dengan membawa handuk mandi yang dilingkarkan di leher , membawa gayung yang berisi peralatan mandi plus masih mengenakan baju tidur. jangan di tanya jika pagi-pagi sudah mandi keringat , ditambah rasamalu . bagaimana tidak ?, ketika para wantrwati berbondong-bondong hendak pergi jam’ah dan lalaran Al-Qur’an di masjid , sedangakan mereka lari-lari di lapangan dengan pakain seperti itu , yang pasti mereka menjadi pusat perhatian dan bahan tawaan , mereka hanya bisa rasa sesal dan malu yang memuncak karena ksalahan sendiri .

Jika usai solat jama’ahmenyetorkan hafalannya pada umy atau pada ibu nyai di sana. jika usai di lanjut dengan aktifitas seperti biasa seperti masak utuk anak kamar, mencuci pakaian, merapikan almari, menghafal Al-Qur’an di surau dan sebaginya, para santri At-Taqwin ini sebagian besar , malah semuanya tak ada yang lanjut sekolah di bidang perkuliahan karna pesantren salaf ini khusus untuk menghafal Al-Quran dan mendalami tafsir Al-Quaran yang salah satunya tafsir jalalen dan kitab kitab islami lainnya, karna pada aral kehidupan sekarang ini begitu begitu sulit tuk menemukan orang tahfidz yang mengetahui tiap ayat dalam kandungan Al-Qur’an . percuma saja jika menghafal Qur’an tapi tak mengerti apa maksud dari ayat ayatnya.

Seorang gadis tengah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan syahdu nan merdu siapa yang dengar pasti hatinya kan terenyuh . lantunan ayat Al-Qur’annya ia akhiri dengan bacaan
” shoda kallaahul adzim …”
Zahra, yah nama  gadis itu , ia amat di segani oleh umi maryam , walau begitu ia tak menyombongkan dirinya . sejak umur tujuh tahun ia sudah terbiasa di kehidupan penjara suci dari awal kelas 1 MI hingga 3 MADRASAH ALIAHzahra bergelut ilmu agam di semarang lalu lanjut dijogjakarta hingga sekarang ini ,tingggal 3 tahun lagi ia menghatamkan kitab kitabnya juga Al-Qur’annya yang tinggal beberapa juz lagi. Zahra sangatlah akrab dengan Banau putri bungsu dari dua saudara, anak dari abi ismail dengan umi maryam, ia bahkan sudah menghafal Al-Qur’an 6 juz di usia 12 tahun ini dan mengerti taiap kandunganya .

ppagi itu Zahra menyiapkan sarapan pagi  untuk Banau di dapur

”R a… sedang nyipin sarapan pagi buat siapa…” tanya Nabil senior Zahra dari belkang . Zahra mendongkakkan kepalanya ke belakang sekilas .
“ini nyiapin sarapan unuk kak Banau kak…”
“wih… pagi ini menunya apa ra?”
” sup sama ayam bakar”jawabnya sambil menata ayam bakar di piring
“Ra.. Banau makin lengket aja ma kamu ya… abi umi juga … entar gus Syarif juga… ooohh iya yah .. mantu umi ya disanjung…”
” apa sih kak … kok jdi ngomongin mantu segala … siapa lagi gus Syarif? … kenal engak…”
“ya salam … sudah disini berapa tunkamu ra … masa gak kenal gus syarif… ”
” 2 tahn ini kak ” jawab zahra polos
“Gus Syarif itu putra sulung nya umi sama abi .. dia sekarang tengah menngembara ilmu di Al-Azar Mesir uadah 2 tahun sih dia gak pulang… mmm tinggal 2 tahun lagi ialulus …”jelas nabil seraya membaya cucian baju kotor Banau ke kamar mandi
“ya… tapi wajar kan kak .. jika Zahra tidak mengenalnya …”
“eh ra… katanya  Gus Syarif pulang tadi malam loh…tapi aku kata agus sih  tadi pagi, kalo kamu tau kaya apa Gus Syarif… naksir deh kamu…”
” gak bakal lah kak…”
“eh… jangan  ngomong gitu ra… hukum karma masih berlaku loh Ra ..”
“tau ah .. percaya amat yang kaya gituan ..” kata Zahra enteng seraya berlalu pergi meninggalkan Nabil yang ngoceh sendiri . Zahra berjalan menelusuri lorong rumah hatinya terus melantunkan ayat suci Qur’an .saat di belokan dekat kamr Banau dan kamar kosong Zahra menabrak seorang laki-laki kontan ia terjatuh  diatas lantai sayur supnya mengenai bajunya , ayam bakarnya berceceran di latai dan piringya pecah “praaaannngggg”

Tujuh Manfaat Dibalik Rasa Pahit Daun Pepaya

Buah pepaya cukuplah menjadi buah yang paling populer ketimbang daun atau bunganya Padahal, berdasarkan penelitian lanjutan telah ditemukan fakta bahwa memakan daun pepaya sangatlah baik bagi kesehatan manusia
Daun pepaya ini diketahui mengandung beberapa senyawa aktif yang memiliki efek yang sangat baik bagi tubuh. Menurut Para peneliti menemukan bahwa daun dengan rasa pahit ini mengandung sejumlah senyawa aktif yang sangat baik bagi tubuh.

Namun tahukah anda bahwa di balik rasa pahit daun pepaya, ternyata bisa kita temukan bermacam-macam manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh anda. Nah berikut ulasan hasbihtc mengenai beberapa manfaat daun pepaya bagi kesehatan tubuh, namun di sini hasbihtc hanya mampu menyebutkan 7 manfaat daun pepaya selengkapnya adalah sebagai berikut silahkan disimak :

1. DAUN PEPAYA SEBAGAI OBAT JERAWAT
Sebenarnya daun pepaya sudah lama digunakan oleh nenek moyang kita sebagai obat tradisional salah satunya adalah daun pepaya dapat mengatasi masalah jerawat yang timbul pada muka halus adan kadang jerawat membandel sangat sukar untuk dihilangkan, nah berikut Cara mengaplikasikan daun pepaya sebagi obat jerawat

Tips daun pepaya sebagai obat jerawat ambil 2-3 lembar daun pepaya tua. Jemur sebentar kemudian tumbuk sampai halus. Setelah itu, tambahkan satu setengah sendok air. Lalu oleskan ramuan tersebut pada bagian wajah yang terkena jerawat seperti memakai masker. Biarkan beberapa saat, kemudian bilas hingga bersih.

2. OBAT DEMAM BERDARAH
Bagi Anda penderita demam berdarah, atau yang sedang mengalami gejala demam berdarah atau ada keluarga anda yang menderita sakit demam berdarah daun pepaya sangat baik untuk dikonsumsi bagi penderita demam berdara. Mengapa Karena pada daun pepaya memiliki kandungan yang bisa mengobati atau menetralkan gejala demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk demam berdarah. Nah untuk cara penggunaanya silahkan di lihat berikut ini

Tips daun pepaya sebagai obat demam berdarah caranya, campur lima lembar daun pepaya, temulawak, meniran secukupnya, dan gula merah. Rebus hingga masak,

3. DAUN PEPAYA SEBAGAI ANTI KANKER
Dari beberapa penelitian dijelaskan, batang dan daun pepaya mengandung banyak getah putih seperti susu atau lebih dikenal dalam bahasa latinnya white milky latex, yang berpeluang dikembangkan sebagai antikanker, sebagaimana yang hasbihtc baca pada situs kesehatan Journal Society of Biology Getah pada pohon pepaya sudah otomatis didapatkan saat kita mengonsumsi daun pepaya, baik itu dimasak dengan cara apa pun pastilah daun pepaya sangat ampuh sebagai anti kanker jadi bagi anda penderita kanker tak ada salahnya mencoba mengkonsumsi daun pepaya.

4. DAUN PEPAYA BAIK UNTUK PENCERNAAN
Melahap daun pepaya yang sudah anda rebus sangat untuk baik dimakan dengan masakan lainya sesuai dengan selera anda ataupun tanpa makanan pendamping lainnya pasti rasanya pahit! perlu kita ketahui bersama pepaya dapat membantu dalam memperlancar pencernaan.

Hal ini dikarenakan pada daun pepaya mengandung zat karpain, zat kapain adalah sejenis kandungan zat kimia yang dapat membasmi mikroorganisme jahat dan dapat mengganggu pencernaan anda. Nah Untuk mendapatkan hasil yang maksimal,  sebaiknya konsumsi secara rutin daun pepaya rebus setiap hari selama beberapa hari minimal dua atau tiga kali dalam seminggu.

5. PEPAYA DAPAT MENAMBAH NAFSU MAKAN
Ternyata meracik ramuan penambah nafsu makan dengan menggunakan daun pepaya sangatlah mudah dilakukan,yang ingin mencoba resep daun pepaya sebagai penambah nafsu makan silahkan dicatat tips ramuannya

Cara pertama yang harus anda siapkan adalah daun pepaya segar yang seukuran dengan telapak tangan anda, siapkan pula sedikit garam, dan air hangat setengah seperdua cangkir atau secukupnya sesuai dengan kebutuhan anda. Semua bahan dicampur, ditumbuk atau di blender, kemudian disaring untuk diambil airnya kemudian diminum. Ramuan ini aman, bahkan cara ini sangat baik untuk menambah nafsu makan anak-anak anda sekali pun.

6. DAUN PEPAYA PENGONTROL TEKANAN DARAH
Memiliki tekanan darah yang cukup tinggi sagatlah menggangu kesehatan anda baik dalam hal berkatifitas maupun tidak, berikut cara menggunakan daun pepaya sebagai obat penurun tekanan darah atau hipertensi.

Caranya, ambil lima lembar daun pepaya, rebus dengan setengah liter air. Rebus terus hingga tinggal tiga perempatnya. Dinginkan sebelum diminum. Jika perlu, tambahkan gula merah atau madu agar terasa lebih manis.

7. OBAT ANTI NYERI SAAT HAID
Nah Bagi Anda para kaum hawa yang sering mengalami ganguan nyeri pada saat haid atau datang bulan, gak ada salahnya anda mencoba resep tradisional obat anti nyeri haid dari daun pepaya, Ingin mencoba resepnya silahkan di coba berikut ini

Caranya ambilah sehelai daun pepaya pepaya segar, lalu siapkan asam jawa dan garam secukupnya. Rebus dengan segelas air hingga masak atau mendidih. selanjutnya tunggu sampai air rebusan menjadi dingin sebelum anda meminumnya.

Daun Pepaya pada umumnya bisa dinikmati dalam berbagai bentuk hidangan seperti daun pepaya dijadikan lalapan.

Akan tetapi, Untuk mendapatkan manfaat secara maximal dari daun pepaya, sebaiknya daun pepaya biasanya diolah. Baik itu dalam berbagai bentuk olahan seperti kuliner, teh, dan atau ekstrak daun pepaya.

Anda juga bisa mengolah daun pepaya dengan beberapa bumbu dan menumisnya. Untuk menghilangkan sensasi rasa pahit daun pepaya, Anda pun dapat meremas dan rebus daun pepaya bersama garam sampai layu.

Demikianlah ulasan hasbihtc yang sudah membahas mengenai manfaat daun pepaya untuk kesehatan semoga dapat bermanfaat baca juga manfaat buah pisang dan buah pepaya. Wassalam. Salam Sehat Selalu.

 

sember:www.hasbihtc.com

Manfaat Buah Mahoni

Tanaman mahoni merupakan salah satu tanaman yang kayunya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan tekstil, dibuat untuk kayu atau papan yang dimanfaatkan untuk membuat lemari, kursi, meja atau aneka ukiran yang cantik.
Dan dibalik semua itu buah mahoni juga terdapat kemanfaatanya, dari segi kesehatan bahkan untuk kecantian wajah. pohon mahoni dapat ditemukan tumbuh liar di hutan jati dan tempat-tempat lain yang dekat dengan pantai, atau ditanam di tepi jalan sebagai pohon pelindung. Tanaman yang asalnya dari Hindia Barat ini, dapat tumbuh subur bila tumbuh di pasir payau dekat dengan pantai. (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Mahoni).
Mahoni termasuk pohon besar dengan tinggi pohon mencapai 35–40 m dan diameter mencapai 125 cm. Batang lurus berbentuk silindris dan tidak berbanir. Kulit luar berwarna cokelat kehitaman, beralur dangkal seperti sisik, sedangkan kulit batang berwarna abu-abu dan halus ketika masih muda, berubah menjadi cokelat tua, beralur dan mengelupas setelah tua. Mahoni baru berbunga setelah berumur 7 tahun, mahkota bunganya silindris, kuning kecoklatan, benang sari melekat pada mahkota, kepala sari putih, kuning kecoklatan. Buahnya buah kotak, bulat telur, berlekuk lima, warnanya cokelat. Biji pipih, warnanya hitam atau cokelat.
Nah sekarang, mma akan memberi tahu tentang sekilas manfaat pohan mahoni untuk kesehatan ya guys;

1. Hipertensi (Tekanan darah tinggi)
Manfaat pertama yang  dari biji mahoni adalah untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Caranya: 8 gram biji segar diseduh dengan 2 gelas air panas. Setelah dingin disaring lalu dibagi menjadi 2 bagian. Minum pagi dan sore hari.

2. Mengontrol Gula Darah

Manfaat biji mahoni yang lainnya adalah dapat digunakan uintuk mengobati diabete atau penyakit gula darah. Caranya dengan mengkonsumsi 1/2 sdt biji mahoni bubuk dengan air hangat sebelum makan dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kandungan saponin yang ada pada tanaman mahoni, langsung bertanggung jawab untuk membantu mengeluarkan gula darah.

3. Penangkal Serangga

Biji mahoni yang diambil dalam bentuk bubuk, dapat berfungsi sebagai semacam semprotan penangkal serangga. Secara khusus, saponin dalam bijinya cenderung untuk mencegah serangga. Bagi orang-orang yang tinggal di iklim tropis atau yang tidak bisa menghindari kontak dengan serangga seperti nyamuk pembawa malaria, bubuk biji mahoni dapat digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit yang ditularkan oleh serangga.

4. Mengatasi Sembelit
Biji mahoni juga dapat digunakan untuk mengobaati sembelit. Konsumsi buah ini dengan cara dihancurkan kemudian diminum bersama dengan air hangat untuk meredakan sembelit

5.Mengurangi AlzheimerTambahkan biji buah mahoni pada makanan anda maka dapat dikurangi. Penyakit Alzheimer tidak dapat disembuhkan dan tidak regeneratif, oleh karena itu bentuk-bentuk bantuan untuk bertahan hidup seperti ini sangat diperlukan

6. Nyeri Haid

salah satu cara untuk mengatasi nyeri saat haid adalah dengan menggunakan herbal mahoni. Makan sejumput buah mahoni pada hari pertama siklus menstruasi, akan mengurangi rasa sakit.

7.Tingkat Kehamilan

Daging buahnya yang dikonsumsi dapat meningkatkan kesuburan

8.Menambah Nafsu Makan

Jika anda sering hilang nafsu makan, maka mahoni bisa dijadikan sebagai solusi.

9. Demam, masuk angin

Obati demam dan masuk angin dengan ramuan mahoni. Caranya: 1/2 sendok teh serbuk biji mahoni diseduh dengan 1/4 cangkir air panas, lalu tambahkan 1 sendok makan madu. Diminum selagi hangat, lakukan 2-3 kali sehari.

10. Eksema dan rematik

1/2 sendok teh serbuk biji mahoni diseduh dengan 1/2 cangkir air panas. Tambahkan 1 sendok makan madu. Diminum selagi hangat. Lakukan 3 kali sehari.

Ekstrak buah mahoni dan biji mahoni bubuk keduanya merupakan suplemen gizi yang dapat diambil untuk berbagai hasil positif. Manfaat kesehatan dari buah mahoni dan biji mahoni lainnya meliputi :

  • memerangi radikal bebas dengan antioksidan
  • menurunkan membangun lemak dalam aliran darah
  • menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh
  • Mengambil suplemen biji mahoni teratur dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan Anda dalam berbagai cara, dan dengan demikian menyebabkan lebih kesejahteraan umum.

Efek Samping Mengkonsumsi Mahoni

Disamping manfaatnya yang cukup banyak, ada juga sedikit efek sampingnya. Dari catatan di atas ada 2 bahan kandungan biji Mahoni:

1. Saponin,
2. Flavonoid

Yang nomor 1 perlu diwaspadai, karena dalam jumlah tertentu akan meningkatkan resiko terjadinya kolesterol pada cairan empedu, yang pada akirnya akan menimbulkan batu empedu. Disamping itu juga bertindak sebagai steroid. Yang nomor 2, maksimal dosis per hari adalah 200 mg.

Disamping itu itu orang tertentu, rupanya belum sampai ke meningkatnya kolesterol cairan empedu, sudah merasa sakit di ulu hati. Jadi, asal bisa mengukur dosis, dan tidak digunakan dalam waktu yang lama, mungkin karena efek flavonoida yang membantu permeability atau kelenturan pembuluh darah, maka memang bisa digunakan untuk tekanan darah tinggi.

Masalahnya, dalam penelitian mengenai saponin, tidak menggunakan mahoni, juga dalam database depkes tidak ada banyaknya kandungan perbiji berapa. Karena manusia itu unik, juga, tumbuhan mahoni dengan tempat tumbuh tertentu menghasilkan kadar tertentu juga maka menjadi sukarlah bagai kita untuk mengatur dan menentukannya.

Menurut pengalaman praktisi herbalis, sebaiknya cukup dimakan 1 biji perhari, jika dimakan langsung. Dosis yang lain disetarakan dengan itu.

Bagaimana? Ternyata sangat banyak sekali ya manfaat tanaman mahoni? Itulah  Manfaat Mahoni untuk Kesehatan  yang harus kita ketahui, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan juga sama yang lainnya, agar mereka juga tahu manfaatnya.

OBAT GALAU DARI IMAM ASY-SYAFI’I

Biarkan hari berlalu dengan segala lakunya, Lapangkan dada atas segala Takdir-Nya

Janganlah gundah dengan segala derita
Karena cobaan dunia hanya sementara

Tangguhkan jiwa atas segala nestapa
Hiasi diri dengan maaf dan sikap setia

Semua aib akan dapat tertutup dengan kelapangan dada
Layaknya kedermawanan menutupi cela manusia

Tak ada kesedihan yang abadi, begitupun suka ria
Dan tak ada pula cobaan yang kekal, begitupun riang gembira

Di depan musuh, janganlah engkau bersikap lemah
Karena hinaan dari seteru adalah bencana

Dan jangan pernah berharap dari kikir durjana
Karena api takkan menyediakan air untuk si haus dahaga

Rizkimu takkan berkurang karena ditunda
Dan takkan bertambah karena lelah mencarinya

Bila engkau punya hati qona’ah bersahaja
Tak ada bedanya engkau dengan pemilik dunia

Bila kematian sudah datang waktunya
Tak ada lagi langit dan bumi yang bisa membela

Ingatlah, dunia Allah sangat luas tak terhingga
Tapi bila takdir tiba, angkasa pun sempit terasa
Maka biarkanlah hari berlalu setiap masanya
Karena kematian tak ada obat penawarnya

(Imam Syafi’i)

Sumber: 

Friday(BLOG URGUN)

Entahlah…

entahlah apa yangku rasakan tuk saat ini .,.
sedihkah …?
rindukah. …?
cemaskah …?
bimbang …?
atau … arrrggggh….
aku tak tau …
anganku terlalu pendek tuk mengertikan akan  semua itu
sungguh, hanya satu yang ku rasa …
rasa yang begitu dalam …
menyelimuti akan dinding dinding kalbukuku
rasa yang begitu jalas dan nyata…
ya rasa itu … rasa takut…
bahkan aku terlalu takut untuk hal itu …
aku sungguh takut aka kehilangan dirimu…
tuk selamanya …
sungguh aku tak igin semua itu tejadi…
bagiku semua itu telalu cepat bial terjadi tuk saat ini …
percayalah… percayalah…padaku…
aku sungguh, sungguh sangat takut
akan kihilangan sosok dirimu dalam hidupku
duhai malaikatku … ibu… ayah …

10 wanita yang di laknat ALLAH SWT

Menjadi wanita, banyak sekali ladang pahala. Mulai sebagai pribadi muslimah, sebagai istri, hingga sebagai seorang ibu.
Namun, ada pula wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala meskipun mereka beridentitas muslimah.
siapa saja mereka? Inilah 10 wanita yang dilaknat Allah:

1. Wanita yang menyerupai laki-laki

Di zaman sekarang banyak wanita yang, entah sadar atau tidak, menyerupai laki-laki. Yang paling mudah ditemui adalah gaya pakaiannya. Seperti apa? Misalnya pakai celana, bahkan celana pendek. Sudah menyerupai laki-laki, mengumbar aurat pula. Apalagi yang jenis hot pants.Selain pakaian, menyerupai laki-laki juga bisa berbentuk gaya rambut. Sudah tidak berjilbab, rambut dipotong pendek tak ubahnya laki-laki
Belakangan, olah raga juga tak lepas dari penyerupaan terhadap laki-laki. Kita lihat ada sepak bola wanita. Tidak sedikit pula wanita yang ikut futsal. Bukankah itu semua termasuk menyerupai laki-laki?

2. Wanita yang menghina sahabat Nabi

pakah ada wanita yang menghina sahabat Nabi? Ada.
Siapa mereka? Pertama, mereka adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Bukan hanya menghina sahabat Nabi, bahkan di antara mereka juga ada yang menghina Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Rinduku

Dingin malam menyapa hingg tulang rusuk …
membalut tubuh yang menggenggam akan sebuah kerinduan
sungguh aku sangatlah rindu akan hadirmu …

Ya, aku rindu akan kebersamaan yang telah kau ciptakan
rindu akan kedamaian dalam genggaman tangnmu …
rindu akan pelang dalam pelupuk matamu …
semua sudah terlalu jauh tuk kita rasakan
segala aral kita lalui bersama …

masih ingatkah kau denagan diriku ?
dari kian lamanya kau menghilang dari kehidupanku
tanpa sebab yang pasti…
disini…
disini, aku duduk sendiri menatap langit yang hampa tanpa bintang
mengenggam akan sejuta kerinduanakan hadirmu …
rindu ini bak wangi misik …
yang wanginya tak luntur dan hilang …
sungguh…
sungguh aku sangatlah rindu semua tentang dirimu
duhai sahabatku …

Duh sang pemilik jagad raya ini…
dengarla jeritan pilu ini … .
resapilah tiap sayatan sayatan ini …
lihatlah… lihatlah kepinagan kepingan rindu yang berserakan ini…